II FESTIWAL WÓDKI I ZAKĄSKI

19-20 października 2018 – Reduta Banku Polskiego, ul. Bielańska 10, Warszawa

Regulamin

 1. Organizatorem FESTIWALU WÓDKI I ZAKĄSKI jest Good Food Concept Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539241, NIP 5272728244.
 2. Definicje:
  1. Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Kupującego na swoją rzecz lub osoby trzeciej zapewniającej prawo Gościa do udziału w FESTIWALU WÓDKI I ZAKĄSKI realizowanej przez Good Food Concept Sp. z o.o. Sp. K. Ilekroć w Regulaminie mowa o Bilecie w liczbie pojedynczej, należy to odpowiednio stosować do liczby mnogiej i odwrotnie,
  2. Opaska – taśma na nadgarstek, na okaziciela, udostępniana na podstawie Biletu, która wyłącznie uprawnia do uczestnictwa w FESTIWALU WÓDKI I ZAKĄSKI, i która nie może być zdjęta przez dwa dni Festiwalu pod rygorem odmowy wstępu na FESTIWAL WÓDKI I ZAKĄSKI,
  3. FESTIWAL WÓDKI I ZAKĄSKI lub Festiwal – wydarzenie kulturalno-rozrywkowe, nie będące imprezą masową, którego celem jest przybliżenie poprzez szereg prezentacji, tradycji gorzelniczo – kulinarnych, trwające w dniach 19 – 20 października 2018 w godz. 12.00 – 22.00.
  4. REDUTA BANKU POLSKIEGO – miejsce, w którym będzie się odbywać II FESTIWAL WÓDKI I ZAKĄSKI, tj. obiekt Reduta Banku Polskiego położony w Warszawie przy ul. Bielańskiej 10
  5. Organizator – Good Food Concept Sp. z o.o. Sp. K.
  6. Kieliszek Degustacyjny – kieliszek wydawany przez Organizatora Gościom w celach degustacyjnych, który uprawnia do degustacji produktów Wystawców, według uznania Gościa.
  7. Wystawca – wszelkie podmioty związane z Organizatorem umową najmu powierzchni wystawienniczej w celu prezentacji własnych produktów.
  8. Regulamin – niniejszy Regulamin,
  9. Kupujący – każda pełnoletnia osoba fizyczna i osoba prawna nabywająca Bilet, zarówno dla siebie, jak i dla osób trzecich,
  10. Gość – oznacza pełnoletnią osobę biorącą udział w Festiwalu na podstawie identyfikatora, w postaci opaski umieszczonej trwale na nadgarstku, wydanego za zwrotem ważnego Biletu.
 3. FESTIWAL WÓDKI I ZAKĄSKI umożliwia prezentację oferty Wystawców oraz prezentacji tradycji kulinarnych i gorzelniczych w Polsce i na świecie.
 4. W FESTIWALU WÓDKI I ZAKĄSKI uczestniczyć mogą jedynie osoby pełnoletnie i trzeźwe.
 5. Posiadacz Biletu, który nie potwierdzi dokumentem urzędowym (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) ukończenia 18 roku życia nie otrzyma Opaski i Kieliszka Degustacyjnego oraz nie zostanie dopuszczony do uczestnictwa w FESTIWALU WÓDKI I ZAKĄSKI. W takim wypadku Good Food Concept Sp. z o.o. Sp. K nie zwraca ceny za Bilet ani nie odpowiada w żaden inny sposób wobec Kupującego lub osoby starającej się o status Gościa.
 6. Opaska i Kieliszek Degustacyjny uprawniają do degustacji produktów Wystawców na zasadach ogólnych dla wszystkich Gości
 7. Organizator oraz Wystawcy zapewniają sobie prawo do odmowy obsługi osobom nietrzeźwym oraz do usunięcia ich z Festiwalu bez możliwości powrotu na teren Festiwalu oraz bez zwrotu kosztów Biletu.
 8. Ilość spożywanego alkoholu podczas Festiwalu jest indywidualną decyzją Gościa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki i konsekwencje przekroczenia norm spożycia alkoholu. Gość dokonuje konsumpcji produktów Wystawców na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów degustacyjnych oferowanych przez Wystawców.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie wszelkich alergenów wchodzących w skład spożywanych na Festiwalu produktów Wystawców, które mogą wpłynąć negatywnie na zdrowie Gości.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie Wystawców, którym zostały wynajęte przez Organizatora stoiska wystawiennicze.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na Bilecie wstępu na Festiwal lub umieszczone na tablicy informacyjnej w miejscu Festiwalu, do tego, co następuje:
  1. Odmówić wstępu posiadaczowi Biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
  2. Odmówić wniesienia na teren Festiwalu oraz użycia w trakcie Festiwalu:
   1. kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video oraz aparatu fotograficzne go z wymienną optyką, z wyłączeniem amatorskich aparatów kompaktowych i cyfrowych.
   2. instrumentów muzycznych i jakichkolwiek innych przedmiotów i urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Festiwalu lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub zakłócać przebieg Festiwalu.
   3. jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów, w tym w szczególności przedmiotów szklanych, metalowych lub innych przedmiotów mogących w opinii Organizatora zostać uznane za niebezpieczne;
   4. broni lub jakichkolwiek substancji i materiałów wybuchowych mogących w jakikolwiek sposób zagrażać życiu lub zdrowiu uczestników Festiwalu;
   5. flagi lub tablicy niebędącej w bezpośredni sposób związanej z Festiwalem (wszelkiego rodzaju transparenty należy zwinąć na każde wyraźne polecenie Organizatora);
   6. siedziska składanego lub turystycznego;
   7. żywności i napojów nabytych poza terenem Festiwalu;
   8. wprowadzania jakichkolwiek zwierząt na teren Festiwalu;
   9. wnoszenia opakowań typu butelki, słoiki, flakoniki itp. Umożliwiające Gościowi przelewanie do nich próbek udostępnionych na stoiskach Wystawców.
  3. Goście przynoszący własne opakowania, do których możliwe byłoby przelewanie udostępnionych próbek na stoiskach Wystawców, proszeni będą o pozbycie się takowych opakowań pod rygorem niewpuszczenia na teren Festiwalu.
  4. W czasie Festiwalu, wszelkie butelki lub inne pojemniki, zawierające alkohol, wykryte przez obsługę Festiwalu będą konfiskowane. Nie dotyczy to produktów Wystawców zakupionych na terenie Festiwalu.
  5. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do odmówienia wstępu na teren Festiwalu osobie naruszającej jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  6. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa Organizator ma prawo żądać, aby Gość opuścił teren Festiwalu a także podjąć odpowiednie kroki, aby żądanie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których Gość Festiwalu zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z regulaminem Festiwalu. Gość zobowiązuje się do stosowania się do poleceń firmy świadczącej na terenie Festiwalu usługi ochroniarskie.
  7. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym oraz przeprowadzenia zbiórek pieniężnych podczas trwania Festiwalu.
  8. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Festiwalu będą sprzedawane wyłącznie na terenie Reduty Banku Polskiego.
  9. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez siebie wyrządzone na osobach trzecich lub w mieniu oraz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Organizatora o zaistnieniu każdego zdarzenia wywołującego szkodę lub grożącego jego wywołaniem.
  10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Gościa na samym sobie, na mieniu lub osobach trzecich na terenie Festiwalu oraz w czasie kiedy Gość będzie znajdował się poza terenem Festiwalu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Gości.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub zmiany scenariusza Festiwalu bez wcześniejszego uprzedzenia uczestników Festiwalu.
  12. W razie odbycia Festiwalu jedynie w części z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator nie będzie zobowiązany do jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu z uwzględnieniem ust. 24 poniżej.
  13. W przypadku zmiany daty lub miejsca Festiwalu, posiadacz Biletu może zwrócić Bilet przed rozpoczęciem Festiwalu za zwrotem całości sumy, na jaką opiewał.
  14. W sytuacji, gdyby na mocy decyzji Organizatora został zmieniony termin Festiwalu, zakupiony przez Uczestnika bilet zachowuje ważność i ma moc obowiązującą w nowym terminie Festiwalu, z uwzględnieniem ust. 22 powyżej.
  15. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu odwołania Festiwalu ograniczona jest względem uczestnika do wysokości wartości biletu wstępu na Festiwal.
  16. Agenda Festiwalu może w każdej chwili ulec zmianie.
  17. Wstęp na teren Festiwalu przysługuje osobie pełnoletniej posiadającej dowód tożsamości oraz Bilet, który przy pierwszym wejściu na teren Festiwalu zostanie wymieniony na Opaskę.
   Bilet wymieniany jest podczas pierwszego wejścia na teren Festiwalu. Każdorazowe wejście na teren Festiwalu przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzoną Opaską umocowaną ąna ręku. Z Opaski może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Opaski powoduje utratę jej ważności; zakazane jest odstępowanie Opaski.
  18. Bilety:
  19. Sprzedaż Biletów prowadzi Organizator oraz operator Ticketmaster, zgodnie ze swoim Regulaminem.
  20. W sprzedaży są trzy rodzaje Biletów:
 • Bilet jednodniowy na piątek 19.10.18 w cenie 99 zł do wykorzystania wyłącznie podczas trwania i na terenie Festiwalu.
 • Bilet jednodniowy na sobotę 20.10.18 w cenie 99zł do wykorzystania wyłącznie podczas trwania i na terenie Festiwalu.
 • Bilet dwudniowy na piątek i sobotę 19-20.10.2018 w cenie 129 zł do wykorzystania wyłącznie podczas trwania i na terenie Festiwalu
 1. Ilość dostępnych Biletów jest ograniczona. Po osiągnięciu limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania sprzedaży.
 2. Ceny Biletów zawierają podatek VAT.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży bez podawania przyczyn.
 4. Zakupiony Bilet stanowi indywidualną zgodę Organizatora na wstęp na Festiwal, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. W przypadku cofnięcia zgody, o której mowa powyżej z przyczyn zawinionych przez posiadacza biletu, zwrot ceny biletu nie przysługuje.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Osoba, która zakupiła bilet na odległość lub poza lokalami Organizatora, może w terminie 14 dni  zwrócić go bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 6. Na stoiskach Wystawców, na terenie Festiwalu, jedynym obowiązującym środkiem płatniczym są kupony festiwalowe o wartości 5 zł sztuka, sprzedawane w pakietach po 5 sztuk (łącznie o wartości 25 zł).
 7. Kupony Festiwalowe ważne są jedynie w trakcie trwania Festiwalu, wyłącznie na terenie Festiwalu.
 8. Kupony Festiwalowe są bezzwrotne i nierefundowane.
 9. Zabrania się prezentowania w trakcie trwania Festiwalu jakichkolwiek haseł okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu.
 10. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Festiwalu.
 11. Biorąc udział w Festiwalu Gość wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją Festiwalu oraz przenosi na Organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem Gościa i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z Festiwalem w celu prezentacji relacji z Festiwalu.
 12. Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku jest Good Food Concept Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody opisanej w punkcie 33 Regulaminu. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6. ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej [_] oraz pisemnie na adres: ul. Żelazna 68, 00-866 Warszawa. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie ochrony osób i mienia, administracji, bankowości, usługi prawne i pocztowe oraz organy porządkowe, administracyjne, Sądy i Prokuratura. Państwa dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Przysługuje Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Festiwalu.
 13. Biorąc udział w Festiwalu uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zobowiązany jest stosować się do wszelkich poleceń służb porządkowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań na skutek zaistnienia siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, nagłe i niemożliwe do przewidzenia ani zapobieżenia, które uniemożliwiło wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązań, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez Organizatora, w szczególności zdarzenia wynikające z warunków atmosferycznych  Wszelkie reklamacje powinny być składane na adres Organizatora i będą rozpatrywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Festiwalu przez Organizatora.