III FESTIWAL WÓDKI I ZAKĄSKI

Regulamin

 1. Organizatorem wydarzenia Festiwal Wódki i Zakąski 2020 jest firma Good Food Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS KRS 0000537083, NIP 5272728066.
 2. Definicje:
  1. Festiwal Wódki i Zakąski 2020 lub Wydarzenie – wydarzenie kulturalno-rozrywkowe, którego celem jest przybliżenie poprzez szereg degustacji, tradycji gorzelniczo – kulinarnych, trwające w dniach 25 stycznia 2020 r. w godz. 12:00 – 22:00 i 26 stycznia 2020 r. w godz. 12:00 – 20:00.
  2. PAŁAC KULTURY I NAUKI lub Obiekt – miejsce, w którym będzie się odbywać Wydarzenie, tj. obiekt Pałac Kultury i Nauki położony w Warszawie przy Placu Defilad 1.
  3. Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Kupującego na swoją rzecz lub osoby trzeciej zapewniającej prawo Gościa do udziału w Wydarzeniu.
  4. Opaska – taśma na nadgarstek, na okaziciela, udostępniana na podstawie Biletu, która wyłącznie uprawnia do uczestnictwa w Wydarzeniu i która nie może być zdjęta przez czas trwania Wydarzenia pod rygorem odmowy pobytu na Wydarzeniu.
  5. Organizator – Good Food Concept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
  6. Kieliszek Degustacyjny – kieliszek wydawany przez Organizatora Gościom w celach degustacyjnych, który uprawnia do degustacji produktów Wystawców zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  7. Wystawca – wszelkie podmioty związane z Organizatorem umową najmu powierzchni wystawienniczej w celu prezentacji własnych produktów.
  8. Regulamin – niniejszy Regulamin,
  9. Kupujący – każda pełnoletnia osoba fizyczna i osoba prawna nabywająca Bilet, zarówno dla siebie, jak i dla osób trzecich,
  10. Gość – oznacza pełnoletnią osobę biorącą udział w Wydarzeniu na podstawie identyfikatora, w postaci Opaski, wydanej za zwrotem ważnego Biletu wstępu na Wydarzenie.
  11. Żetony – 5 żetonów lub kuponów (bez wartości nominalnej) wydanych Gościowi wraz z Opaską i podlegających wymianie na degustacyjne produkty alkoholowe i napoje bezalkoholowe oraz kolejne żetony o wartości nominalnej zakupione przez Gościa u Organizatora.
 3. Gość przyjmuje do wiadomości, iż na terenie Wydarzenia Organizator wprowadził bezwzględny zakaz wnoszenia i spożycia swoich napojów alkoholowych oraz spożywania napojów alkoholowych wymienionych za Żetony w trakcie Wydarzenia w pełnych, zamkniętych opakowaniach. Gość na terenie Wydarzenia może spożywać wyłącznie otrzymane produkty degustacyjne (w otwartych opakowaniach i Kieliszku degustacyjnym) i inne produkty spożywcze zakupione u Wystawcy. Gość może nabyć od Wystawców inne produkty spożywcze na wynos albo w celu spożycia na miejscu.
 4. W Wydarzeniu uczestniczyć mogą jedynie osoby pełnoletnie i trzeźwe.
 5. Wstęp na teren Wydarzenia przysługuje osobie pełnoletniej, która potwierdzi swoją tożsamość oraz posiada Bilet, który przy pierwszym wejściu na teren Wydarzenia zostanie wymieniony na Opaskę i Żetony. Każdorazowe wejście na teren Wydarzenia przysługuje tylko Gościowi z nieuszkodzoną Opaskę umocowaną na trwałe na ręku. Wzór Opaski ustala Organizator. Z Opaski może korzystać tylko jedna osoba. Uszkodzenie lub zerwanie Opaski powoduje utratę jej ważności. Zakazane jest odstępowanie Opaski innym osobom.
 6. Posiadacz Biletu, który nie potwierdzi dokumentem urzędowym (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) ukończenia 18 roku życia nie otrzyma Opaski, Kieliszka Degustacyjnego, Żetonów oraz nie zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Wydarzeniu. W takim wypadku Organizator nie zwraca ceny za Bilet ani nie odpowiada w żaden inny sposób wobec Kupującego lub osoby starającej się o status Gościa.
 7. Opaska, Kieliszek Degustacyjny, Żetony uprawniają do degustacji produktów Wystawców na zasadach ogólnych dla wszystkich Gości określonych wyłącznie w Regulaminie.
 8. Organizator oraz Wystawcy zapewniają sobie prawo do odmowy obsługi osobom nietrzeźwym oraz do usunięcia ich z Wydarzenia bez możliwości powrotu na teren Wydarzenia oraz bez zwrotu kosztów Biletu.
 9. Ilość spożywanego alkoholu podczas Wydarzenia jest indywidualną decyzją Gościa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki i konsekwencje przekroczenia norm spożycia alkoholu. Gość dokonuje konsumpcji produktów alkoholowych Wystawców na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów degustacyjnych oraz produktów spożywczych oferowanych przez Wystawców.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie wszelkich alergenów wchodzących w skład spożywanych na Wydarzeniu produktów Wystawców, które mogą wpłynąć negatywnie na zdrowie Gości.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie Wystawców, którym zostały wynajęte przez Organizatora stoiska wystawiennicze.
 12. Gość w cenie Biletu przy wejściu na Wydarzenie otrzyma 5 Żetonów (bez wartości nominalnej): 3 do wymiany u Wystawców na wysokoprocentowe napoje alkoholowe, 1 na wino, 1 na napoje bezalkoholowe. Gość przyjmuje do wiadomości, iż Organizator nie gwarantuje mu po wykorzystaniu powyższej liczby Żetonów dostępu do alkoholowych i bezalkoholowych produktów degustacyjnych u Wystawców, zostawiając to do decyzji Wystawców.
 13. Gość po wykorzystaniu Żetonów otrzymanych w cenie Biletu ma prawo do zakupu kolejnych Żetonów u Organizatora o wartości 5,10 i 20 zł i wymiany ich na produkty alkoholowe i bezalkoholowe, w tym produkty degustacyjne (w otwartych opakowaniach i Kieliszku degustacyjnym) i na wynos w pełnych, zamkniętych opakowaniach, do wyczerpania zapasów u wybranego Wystawcy.
 14. Na terenie Wydarzenia nie ma możliwości nabycia alkoholu u Wystawców za gotówkę albo poprzez płatność kartą.
 15. Żetony ważne są jedynie w trakcie trwania Wydarzenia, wyłącznie na terenie Wydarzenia tylko w sekcjach alkoholowych.
 16. Żetony są bezzwrotne i nierefundowane. Inne niż napoje produkty spożywcze zakupywane u Wystawców płatne są wyłącznie gotówką lub kartą płatniczą u Wystawców i nie podlegają wymianie za Żetony.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na Bilecie na Wydarzenie lub umieszczone na tablicy informacyjnej w miejscu Wydarzenia lub na stronie internetowej Wydarzenia, do tego, co następuje:
  1. Odmówić wstępu posiadaczowi Biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
  2. Odmówić wniesienia na teren Wydarzenia oraz użycia w trakcie Wydarzenia:
   1. kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video oraz aparatu fotograficzne go z wymienną optyką, z wyłączeniem amatorskich aparatów kompaktowych i cyfrowych,
   2. instrumentów muzycznych i jakichkolwiek innych przedmiotów i urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Wydarzenia lub w jakikolwiek inny sposób zakłócać przebieg Wydarzenia,
   3. jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów, w tym w szczególności przedmiotów szklanych, metalowych lub innych przedmiotów mogących w opinii Organizatora zostać uznane za niebezpieczne,
   4. broni lub jakichkolwiek substancji i materiałów wybuchowych mogących w jakikolwiek sposób zagrażać życiu lub zdrowiu uczestników Wydarzenia,
   5. flagi lub tablicy niebędącej w bezpośredni sposób związanej z Wydarzeniem (wszelkiego rodzaju transparenty należy zwinąć na każde wyraźne polecenie Organizatora),
   6. siedziska składanego lub turystycznego,
   7. żywności i napojów nabytych poza terenem Wydarzenia, środków odurzających i tym podobnych;
   8. wprowadzania jakichkolwiek zwierząt na teren Wydarzenia;
   9. wnoszenia opakowań typu butelki, słoiki, flakoniki itp. umożliwiające Gościowi przelewanie do nich próbek udostępnionych na stoiskach Wystawców.
  3. Goście przynoszący własne opakowania, do których możliwe byłoby przelewanie udostępnionych próbek na stoiskach Wystawców, proszeni będą o pozbycie się takowych opakowań pod rygorem niewpuszczenia na teren Wydarzenia.
  4. W czasie Wydarzenia, wszelkie butelki lub inne pojemniki, zawierające alkohol, wykryte przez obsługę Wydarzenia będą konfiskowane. Nie dotyczy to produktów zakupionych na terenie Wydarzenia.
  5. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do odmówienia wstępu na teren Wydarzenia osobie naruszającej jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  6. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa Organizator ma prawo żądać, aby Gość opuścił teren Wydarzenia a także podjąć odpowiednie kroki, aby żądanie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których Gość Wydarzenia zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z Regulaminem. Gość zobowiązuje się do stosowania się do poleceń firmy świadczącej na terenie Wydarzenia usługi ochroniarskie.
  7. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym.
  8. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Wydarzenia będą sprzedawane wyłącznie na terenie Obiektu.
  9. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez siebie wyrządzone na osobach trzecich lub w mieniu oraz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Organizatora o zaistnieniu każdego zdarzenia wywołującego szkodę lub grożącego jego wywołaniem.
  10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Gościa na samym sobie, na mieniu lub osobach trzecich na terenie Wydarzenia oraz w czasie kiedy Gość będzie znajdował się poza terenem Wydarzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Gości.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub zmiany scenariusza Wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia Gości.
  12. W razie odbycia Wydarzenia jedynie w części z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator nie będzie zobowiązany do jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu włącznie ze zwrotem całości lub części wartości Biletu.
  13. W przypadku zmiany daty lub miejsca Wydarzenia, posiadacz Biletu może zwrócić Bilet przed rozpoczęciem Wydarzenia za zwrotem całości sumy, na jaką opiewał.
  14. W sytuacji, gdyby na mocy decyzji Organizatora został zmieniony termin Wydarzenia, zakupiony Bilet zachowuje ważność i ma moc obowiązującą w nowym terminie Wydarzenia i nie podlega zwrotowi.
  15. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu odwołania Wydarzenia ograniczona jest względem Gościa do wysokości wartości Biletu wstępu na Wydarzenia.
  16. Program Wydarzenia może w każdej chwili ulec zmianie.
  17. Bilety:
  18. Sprzedaż Biletów prowadzi Organizator w Restauracjach: Elixir by Dom Wódki ul. Wierzbowa 9/11 00-094 Warszawa, Oberża Pod Czerwonym Wieprzem ul. Żelazna 68 00-866 Warszawa, Folk Gospoda ul. Waliców 13  00-865 Warszawa oraz jeden lub kilku operatorów jak: E-bilet, Ticketmaster, Restaurant Week zgodnie ze swoim regulaminami.
  19. Ilość dostępnych Biletów jest ograniczona. Po osiągnięciu limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania sprzedaży.
  20. Ceny Biletów zawierają podatek VAT.
  21. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży bez podawania przyczyn.
  22. Zakupiony Bilet stanowi indywidualną zgodę Organizatora na wstęp na Wydarzenia, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. W przypadku cofnięcia zgody, o której mowa powyżej z przyczyn wywołanych przez Gościa, zwrot ceny Biletu nie przysługuje.
  23. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Osoba, która zakupiła bilet na odległość lub poza lokalami Organizatora, może w terminie 14 dni  zwrócić go bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  24. Zabrania się prezentowania w trakcie trwania Wydarzenia jakichkolwiek haseł okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu.
  25. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Wydarzenia.
  26. Biorąc udział w Wydarzeniu Gość wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją Wydarzenia oraz przenosi na Organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem Gościa i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z Wydarzeniem do celów promocji Wydarzenia oraz relacji z Wydarzenia.
  27. Gość zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zobowiązany jest stosować się do wszelkich poleceń służb porządkowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań na skutek zaistnienia siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, nagłe i niemożliwe do przewidzenia ani zapobieżenia, które uniemożliwiło wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązań, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez Organizatora, w szczególności zdarzenia wynikające z warunków atmosferycznych. Wszelkie reklamacje powinny być składane na adres Organizatora i będą rozpatrywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Reklamacje dotyczące żywności zakupionej i spożywanej trakcie Wydarzenia Gość należy składać do danego Wystawcy u którego Gość dokonał zakupu.
  28. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Wydarzenia przez Organizatora.